Analiza comparativa intre proiectul Legii Educatiei varianta PDL si proiectul Legii Educatiei Nationale / Statutul Personalului Didactic varianta PNL

stazi 16 aprilie 2010 a avut loc sedinta OCD-PNL4 cu tema „Analiza comparativa intre proiectul Legii Educatiei propus de catre PDL si proiectul propus de catre PNL”.S-au analizat comparativ proiectului Legii Educatiei propus de catre PDL si proiectul Legii Educatiei Nationale/Statutul Personalului Didactic in varianta PNL.
Problemele discutate de catre membrii OCD-PNL4 au fost urmatoarele:

1.Structura sistemului national de invatamant preuniversitar

Varianta PDL-Art. 22
„(1) Sistemul de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:
b) învăţământul primar care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV;”

Varianta PNL-Art. 15.
„2. învatamântul primar –clasele I-V „

Concluzie:In varianta PDL formularea este neinspirata.Clasa pregatitoare este clasa zero? Prezentarea LEN-PNL are o structura clara.

2.Filiera tehnologica- numar de ani de studii

Varianta PDL – Art.22
c) – învăţământul secundar superior sau liceal, care cuprinde clasele de liceu X–XII/XIII cu următoarele filiere: teoretică, vocațională și tehnologică;”

Varianta PNL – Art.15(2) 3.b
„b) învatamânt secundar superior – liceu – clasele XI-XIII”

Concluzie: Propunerea MECTS indeparteaza si mai mult elevii din invatamantul tehnic.Acestia parcurg obligatoriu un an in plus pentru dobandirea dreptului de a sustine examenul de bacalaureat (la 20 de ani).In proiectul PNL durata studiilor liceale este aceeasi (3 ani) pentru toate filierele,pregatirea practica care permite dobandirea certificatului de competenta profesionala, nivel 3, se desfasoara dupa sustinerea examenului de bacalaureat.

3. Bacalaureat

Varianta PDL – Art.66
„c. două probe scrie, diferențiate, după cum urmează:
1. pentru profilul real din filiera teoretică:
i. matematică;
ii. probă transdisciplinară din științele naturii (fizică, chimie și biologie).
2. pentru profilul umanist din filiera teoretică:
i. geografie;
ii. probă transdisciplinară din științe socio-umane (istorie, economie,
sociologie, filozofie, psihologie).
3. pentru filiera tehnologică:
i. probă scrisă la disciplina specifică profilului;
ii. probă transdisciplinară specifică domeniului de pregătire.
4. pentru filiera vocațională:
i. probă practică sau scrisă, după caz, specifică profilului sau specializării;
ii. probă transdisciplinară specifică profilului sau specializării.”

Varianta PNL – Art.30 (4) g-h
„(4) Examenul de bacalaureat consta în sustinerea urmatoarelor probe :
g) proba scrisa la una dintre disciplinele care definesc specializarea urmata de
catre elev in timpul liceului
h) proba scrisa, la alegere, la una din disciplinele studiate pe parcursul
liceului, alta decat la probele a-g”

Concluzie: Elevii si familiile lor au ales specializarea urmata de elev in invatamantul liceal si deci o disciplina de examen trebuie sa fie dintre cele care definesc aceasta specializarea; Sustinerea examenului de bacalaureat la o proba transdiciplinara presupune obligatia elevului de a se pregati la un nivel ridicat la toate aceste discipline, chiar daca viitorul ales de el nu este legat de toate aceste domenii(exemplu:fizica, chimie, biologie).

4. Titularizarea

Varianta PDL – Art. 314.
„(1) La data intrării în vigoare a acestei legi, tot personalul didactic calificat, titular, devine titular al unității de învățământ cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.”

Varianta PNL – Art.30
„(2) Personalul didactic de predare, de consiliere si de terapie educationala, de documentare si informare, de inovare–dezvoltare definitiv este:
a) titular – personalul didactic angajat, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu functia de baza în învatamânt, în urma concursului de titularizare.”

Concluzie: In varianta PDL:
– în cazul titularizării în sistem, la restrângerea de activitate, nu se oferă un alt post şi nici stabilitate în sistem; dacă eşti titular in scoala pe post, atunci devii şomer
– ce se intampla în mediul rural unde nu vin titulari, dacă nu există mobilitate, iar inspectoratul şcolar nu are nicio posibilitate de a interveni?
– PNL sustine descentralizare – concurs la şcoală, dar să devină titular al sistemului. Se urmareste ca acele cadre didactice bune pentru sistem să fie protejate.
– titularizarea la scoala va genera destabilizarea fortei de munca(nu va garanta stabilitatea acesteia) si somaj.
– in varianta PDL se subordoneaza resursa umană unei majorităţi din CA care nu e din şcoală.

5. Finantarea invatamantului preuniversitar

Varianta PDL – Art.91.
„(1)Finanţarea învăţământului preuniversitar public se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii.”

Varianta PNL – Art. 118
” Bugetul total pentru educatie se asigura din fonduri publice, în limita a cel putin 7 % din produsul intern brut, cu o crestere anuala permanenta a alocatiilor bugetare.”

Concluzie: Legea Educatiei Nationale trebuie sa prevada expres procentul minim din PIB alocat educatiei, avand in vedere faptul ca educatia este prioritate nationala;de acest procent trebuie sa tina seama Legea Bugetului elaborate anual.

6 Consiliul de administratie

Varianta PDL – Art.85
„(2) Consiliul de administraţie este organul de conducere a unităţii de învăţământ şi este format din: 4 cadre didactice alese de către personalul didactic al şcolii, 4 reprezentanţi ai părinţilor desemnați de consiliul reprezentativ al părinților şi 4 reprezentanţi ai consiliului local, desemnaţi de către Consiliul local şi care nu pot fi cadre didactice în unitatea şcolară respectivă. Directorul este membru de drept al consiliului de administrație.”

Varianta PNL – Art.86
„(3) Directorul este membru de drept al consiliului de administratie.Ceilalti membri ai consiliului de administratie sunt alesi în proportie de 50 % cadre didactice si în proportie de 50%, reprezentanti ai parintilor si ai comunitatii locale desemnati de catre consiliul local”

Concluzie: Varianta PDL nu este funcţională (nu se va putea asigura majoritatea necesară pentru luarea de hotărâri legale, pentru că părinţii şi CL nu sunt la dispoziţia şcolii, ori de câte ori se întruneşte CA).

7. Conditii ocupare post

Varianta PDL -Art. 234.
„(1) Norma didactică în învățământul preuniversitar cuprinde ore prevăzute în planurile-cadru de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţă sau pe certificatul de absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atestă obţinerea de competenţe de predare a unei discipline din domeniul fundamental aferent domeniului de specializare înscris pe diplomă.
(2) Prin excepţie, în norma didactică prevăzută la alin. (1) se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu menţinerea drepturilor salariale.”

Varianta PNL – Art. 38:
„Pentru ocuparea functiilor didactice trebuie îndeplinite urmatoarele conditii minime de studii:
a) pentru functia de profesor:
– absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de învatamânt superior în profilul postului;
b) pentru functia de profesor în învatamântul liceal si în învatamântul tertiar non-universitar:
– absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de învatamânt superior de lunga durata sau echivalenta acesteia, în profilul postului;
– absolvirea, cu diploma de master a studiilor universitare sau postuniversitare în profilul postului;”

Concluzie: Varianta PDL nu este foarte clara cu privire la absolventii cursurilor postuniversitare (cu o durata mai mare de un an si jumatate) in profilul postului.

8 Norma didactica

Varianta PDL – Art.233
„c)18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, pentru profesorii din unităţile şi clasele cu program integrat şi suplimentar de artă şi sportiv, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţă psihopedagogică.”

Varianta PNL – Art. 49
„(1) Personalul didactic de predare, având o vechime de predare efectiva, cu contract individual de munca, de peste 25 de ani si gradul didactic I, beneficiaza de reducerea activitatii didactice de predare cu doua ore saptamânal, fara diminuarea salariului”

Concluzie:Micsorarea normei didactice dupa 25 de ani de activitate didactica este o consecinta a uzurii psihice, a stresului emotional cu care se confrunta cadrele didactice in activitatea zilnica;norma didactica micsorata are implicatii positive in mentinerea calitatii actului de predare.

9 Drepturi.Concedii

Varianta PDL ––––––––

Varianta PNL – Art. 14
„(1) Personalul didactic titular, care din proprie initiativa solicita sa se specializeze sau sa participe la cercetare stiintifica în tara sau în strainatate, are dreptul la concedii fara plata. Durata totala a acestora nu poate depasi 5 ani într-un interval de 10 ani. Aprobarile în aceste situatii sunt de competenta
conducerii unitatii sau a institutiei de învatamânt, daca se face dovada admiterii si desfasurarii activitatii respective.
(2) Perioada în care personalul didactic se afla în concediu fara plata în conditiile alin. (1) constituie vechime în specialitate.
(3) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fara plata, de un an scolar, cu rezervarea postului pe perioada respectiva, o data la 7 ani, cu aprobarea conducerii unitatii sau a institutiei de învatamânt.”

Concluzie: Aceste drepturi ale personalului didactic din invatamantul preuniversitar dispar in varianta PDL desi ele reprezinta un stimulant pentru cadrele didactice si deci, un factor de mentinere a calitatii in procesul de educatie.In Statutul Pers. Didactic din Invatamantul Superior, cap.2 din varianta PDL, apar aceste drepturi, preuniversitarii fiind “uitati”, producandu-se astefel o discriminare in sistem.

10 Admiterea la liceu

Varianta PDL – Art. 65
” (1) Admiterea la liceu se realizează după următoarea procedură:
a) În cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;
b) În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de liceu, admiterea se face luând în calcul, în proporţie de 70% portofoliul educaţional al elevului media de absolvire a învăţământului obligatoriu şi media la probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută la disciplina de admitere stabilită de liceu.”

Varianta PNL – Art. 25
” (1)Trecerea absolventilor de la gimnaziu la liceu se realizeaza prin concurs/ examen pe baza unei metodologii elaborata de unitatea de învatamânt si/ sau repartitie computerizata conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei.
(2) Concursul/examenul se va sustine inaintea repartitiei computerizate dupa un calendar stabilit de comun acord cu Directia Judeteana/a municipiului Bucuresti.”

Concluzie : Descentralizarea admiterii pentru accederea in invatamantul secundar superior (liceu), la nivelul unitatii scolare este o masura esentiala pentru pentru cresterea nivelului calitativ al procesului de invatamant.

11. Drepturi si distinctii

Varianta PDL – Art. 236
„(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă şi ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.
(2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.
(3) În afara distincţiilor prevăzute la alin. (2), ministrul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului este autorizat să acorde personalului didactic din învăţământul preuniversitar următoarele distincţii:
a) adresă de mulţumire publică;
b) diploma Gheorghe Lazăr, clasele I, a II-a şi a III-a;
c) diploma de excelenţă se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în învăţământ.
(4) Distincţiile prevăzute la alin. (3) se acordă în baza unui regulament aprobat de ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.”

Varianta PNL – Art. 103.
„În afara distinctiilor prevazute la art. 102, ministrul Educatiei este autorizat sa acorde personalului didactic, precum si celor care detin functii publice specifice în Ministerul Educatiei si în directiile judetene/ a municipiului Bucuresti pentru învatamânt preuniversitar urmatoarele distinctii si premii:
a) Adresa de multumire publica;
b) Diploma Gheorghe Lazar, clasele I, a II-a si a III-a, pentru învatamântul preuniversitar, cu acordarea unui premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni;
c) Diploma de excelenta se acorda personalului didactic pensionat sau pensionabil, cu activitate deosebita în învatamânt; diploma este însotita de un premiu de 20% din suma salariilor de baza, corespunzator functiei îndeplinite în ultimele 12 luni de activitate.”

Concluzie: Premiile onorifice, ca si cele financiare stimuleaza activitatea didactica de calitate.Numarul de cadre didactice care primesc aceste distinctii este mic deoarece se refera numai la cei cu rezultate foarte bune, efortul financiar al statului este foarte mic dar castigurile sunt mari din punct de vedere al stimularii activitatii de performanta.

12. Incadrarea orelor de educatie fizica in invatamantul primar

Varianta PDL – Art.244
„(6) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesorul pentru învăţământul primar.”

Varianta PNL – ––-

Concluzie: Luand in consideratie baza materiala accesibila copiilor pentru programe sportive in timpul liber total insuficient este foarte important ca orele de educatie fizica din timpul programului scolar sa se desfasoare cu personal didactic de specialitate.

13. De-ale lui Gaga…Accente comice

Varianta PDL – Art.279
„(1) Salarizarea personalului didactic şi de cercetare se face conform legislaţiei în vigoare şi hotărârilor Senatului.
(2) Salarizarea învăţătorilor şi educatoarelor nu va depinde de nivelul studiilor, ci de postul ocupat. Mulţi învăţători cu studii medii, absolvenţi ai liceelor pedagogice sunt mai bine pregătiţi decât mulţi cu studii superioare.”

Varianta PNL ––-

Concluzie: Este de neinteles motivatia pentru care intr-o lege organica ar trebui sa apara astfel de afirmatii, comentarii care produc cel mult zambete si nu isi gasesc locul intr-un articol de lege.

OCD-PNL4
Organizatia Cadrelor Didactice – PNL sector 4

Sursa: OCD-PNL4

Citeste la Dreapta!

Citeste http://AliantaDreptei.wordpress.com

Anunțuri

2 răspunsuri to “Analiza comparativa intre proiectul Legii Educatiei varianta PDL si proiectul Legii Educatiei Nationale / Statutul Personalului Didactic varianta PNL”

  1. Adrian Stoica Says:

    Comparatia se poate face acolo unde are sens. O formulare precum: „Mulţi învăţători cu studii medii, absolvenţi ai liceelor pedagogice sunt mai bine pregătiţi decât mulţi cu studii superioare.” e incomparabila. E prostie in stare pura… Gaga ar fi invidios.

  2. savulescugabriel Says:

    Nu sunt autorul motiunii. Vezi http://ocd-pnl4.blogspot.com/


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

Daurel's Blog

Just another WordPress.com weblog

Florin Citu

A look at financial markets and government policies through the eye of a skeptic

La Stegaru'

"Aveţi de apărat onoarea de a fi stegari!", Nicolae Pescaru

ADRIAN NĂSTASE

Pune întrebarea și, împreună, vom găsi răspunsul!

Sociollogica

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

Carl Schmitt Studien

"Istoria ne legitimeaza ca singurele partide autentice de centru-dreapta", Crin Antonescu

%d blogeri au apreciat asta: